Geçerli pasaportları veya pasaport yerine geçen belge ile giriş yapan yabancılar, geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince ülkemizde konaklayabilirler. Ancak vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancıların almak zorunda oldukları belgeye ikamet izni denir.

Türkiye’de İkamet İzni Çeşitleri?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit ikamet izni düzenlenmektedir:

I. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

II- AİLE İKAMET İZNİ

III- ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

IV - UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

V- İNSANİ İKAMET İZNİ

VI- İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

1-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların, yapacakları bilimsel araştırma izne tabi ise bilimsel araştırmayla ilgili kurum veya kuruluşlardan izin belgesi almaları; söz konusu araştırmanın izne tabi olmaması halinde ise, araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları gerekmektedir.

2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar;

Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancıların ikamet izni talebinde bulunması halinde bu taşınmazın “konut” niteliğinde olması ve fiilen de bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Yabancının paylı mülkiyete konu böylesi bir taşınmazın varlığı hâlinde de ilgili konutun paydaşı olarak ikamet izni başvurusunda bulunması mümkündür.

 

3-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar;

Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi hâlinde yabancıdan temas kuracağı gerçek ve/veya tüzel kişilerden davet mektubu vb. belge getirmesi talep edilebilmektedir.

 

4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla verilen ikamet izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.

 5-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili eğitim kurumundan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenmektedir. İkamet izni süresi, eğitim vb. amacın süresini geçemez. Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

6-Turizm amaçlı kalacak yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilmektedir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilmektedir.

7-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar;

Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

Bunların İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenmektedir.

Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilmektedir.

Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri ise, genel hükümlere göre yürütülmektedir.

 

8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar;

Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.

 

9-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;

 

10-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili ve M.E.B.’den izinli kuruma kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilmektedir.

Kurs süresi bir yıldan az ise, ikamet izni süresi kurs süresini geçememektedir. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

 

11-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla en çok bir yıl için ikamet izni verilebilmektedir. İlgili kurumlardan bilgi ve belge istenebilmektedir.

 

12-Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilmektedir.

 

13-Türkiye’de çalışmayan ancak Türkiye’ye belli kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

 

14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kısa dönem ikamet izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilmektedir.

 

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 32 nci maddesinde yer alan şu şartları taşıması gerekmektedir.

-Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

-Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,

-İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

 

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

-Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

-İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

-Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

-Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,

hâllerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet iznine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 1. Yabancı eşine,
 2. Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
 3. Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

aile ikamet izni düzenlenebilmektedir.

Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilmektedir.

Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati gerekmektedir.

Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

 

Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilmektedir:

- Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa (Aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılar bakımından bu şart aranmamaktadır),

- Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,

- Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

 

Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

- Aile ikamet izni her defasında en çok üç yıl için düzenlenebilir.

-Aile ikamet izninin süresi destekleyicinin ikamet süresini aşamamaktadır.

Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir?

Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

- Destekleyicide aranan şartları karşılamak,

(Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, en az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)

- Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,

(Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması)

 

Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

- Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

- Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

-Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması, hallerinde aile ikamet izni verilmemekte, verilmişse iptal edilmektedir, süresi biten izinler ise uzatılmamaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmektedir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde de öğrenci ikamet iznine ilişkin hükümler yer almaktadır.

 

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

- Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılar

(Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.),

- Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılar

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır.

 

Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilmektedir.

Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilmektedir.

 

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şu şartları taşıması gerekmektedir.

-Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),

-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

 

Öğrencilerin Çalışma Hakkı

Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır

 

 

Öğrenci İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

- Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,

- Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,

- Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,

- Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması, hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmemekte, verilmişse iptal edilmekte, süresi bitenler uzatılmamaktadır.

IV - UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmektedir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem ikamet iznine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

- Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilmektedir.

- Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

 

Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

- Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak(Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),

- Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,

- Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,

- Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,

- Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

 

Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar

Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilmektedirler.

 

Uzun Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

- Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,

- Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilmektedir.

Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilmektedir.

 

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır.

Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmektedir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet iznine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Hâller Nelerdir?

- Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,

- Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,

- Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,

- Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

- Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

- Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,

- Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilmektedir.

 

İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

İnsani ikamet izni İçişleri Bakanlığının onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilmekte ve uzatılabilmektedir.

 

İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir?

İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

İnsani ikamet izni İçişleri Bakanlığının onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında Valiliklerce iptal edilmekte ve uzatılmamaktadır.

 

İnsani İkamet İznine İlişkin Diğer Hususlar

İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.

İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 inci ve 46 ncı maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet iznine ilişkin hükümler yer almaktadır.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Süresi Nedir?

İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir. Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Şartları Nelerdir?

İnsan ticareti mağduru ikamet izninde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

 

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

- Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,

- Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,

- Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru ikamet izni iptal edilmektedir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmemektedir.

Mevcut sorununuzu sitemizde yer alan iletişim mailine ayrıntılı yazıp, iletişim bilgilerinizi bildirmeniz halinde sizinle irtibata geçilecektir

 Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 1. Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 2. Sonradan Türk Vatandaşlığın Kazanılması
 3. Genel Hükümlere Göre Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı TVK'nın 11. maddesine göre,"Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 2. b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiy'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 3. c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

 1. d) İyi ahlak sahibi olmak,
 2. e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 3. f) Türkiy'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 4. g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak" şartları aranmaktadır.
 5. B) İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TVK'nın "Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller" başlıklı 12. Maddesine göre, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

- Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli sermaye yatırımı, taşınmaz alımı, mevduat tutma, DİBS ve yatırım fonu alımı tutarlarında yapılan değişikliklerle beraber en az 500.000 USD sermaye yatırımı veya en az 250.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alan yabancıların Türk Vatandaşlığını Kazanmaları mümkündür.

- Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

- Göçmen olarak kabul edilen kişiler. Vatandaşlık başvurusunda Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.

 

Küreselleşmeyle birlikte sosyo-ekonomik sınırların eskiye oranla daha esnek bir çerçeveye oturması ve doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkisinin bir sonucu olarak, devletler, yabancı yatırımcıları kendi ülkelerine çekebilmek amacıyla, onlara birtakım kolaylıklar sağlamaktadır.

Bu anlayışın bir tezahürü olarak, 19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli sermaye yatırımı, taşınmaz alımı, mevduat tutma, DİBS ve yatırım fonu alımı tutarlarında yapılan değişikliklerle beraber;

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenmesi,
 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alınması tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurulması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenmesi,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturulması ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenmesi
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunulması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenmesi,
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenmesi
 •         En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alınıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunulması ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Taşınmazın satış yoluyla kazanılmasına yönelik başvurularda 250 Bin ABD Doları değerin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme uzmanından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, gayrimenkulün piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu alınması gerekmektedir.

Piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer alan meblağ esas alınarak taşınmaz veya taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru veya çapraz döviz kuru üzerinden hesaplanır.

Süre şartı içermeyen “50 kişilik istihdam oluşturulması” seçeneği hariç, yatırımların süresi sadece üç yıldır. Üç yıl sonra paranızın dilerseniz tamamını çekebilir veya taşınmazınızı satabilirsiniz. Türk vatandaşlığınız ise ömrünüz boyunca devam edecek, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız da Türk vatandaşı olarak kalacaktır. Ayrıca Türkiye’de yaşamak zorunda olmadığınız gibi mevcut vatandaşı olduğunuz ülkenin vatandaşlığından çıkmak zorunda da değilsiniz.

2007 yılından bu yana yabancılara danışmanlık veren büromuz, çözüm ortakları ve yetkin kadrosuyla, tüm süreci başarıyla yöneterek Türkiye’de taşınmaz edinmek veya sermaye yatırımında bulunarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık sürecini yaklaşık 45 gün içerisinde sonuçlandırmaktadır.

Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Yabancılar Bakımından Bazı Avantajları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 110 ülkeye vizesiz, kapıda vize ve online vize ile 3 ülkeye ise pasaportsuz çipli kimlik kartı ile girilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pek çok ülkeden daha kolay Schengen vizesi alabilmektedir.

Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır.

Yabancıların çalışma izni olmadan Türkiye’ de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancıların tabi olduğu usulden farklı olarak daha kolay bir biçimde şirket kurabilmekte, yatırım yapabilmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yerli yatırımın teşviki amacıyla yarattığı birtakım avantajlardan da sermayesi veya payının çoğunluğu Türk vatandaşlarına ait şirketler faydalanabilmektedir.

Vergi indirimleri, sigorta prim indirimleri gibi kolaylıklardan, devlet destek ve indirimlerinden yararlanılabilecektir.

Türkiye‘ de banka hesabı açtırmak için yabancılara uygulanan prosedürler ve süreçler bankadan bankaya ve hatta yabancının ülkesine göre değişmektedir. Çoğu banka Amerikan ambargosunu delecek, uluslararası terörizmi destekleyecek, yasa dışı bahis ve kumar oynatılması ve vergi kaçırmaya neden olabileceği gerekçesiyle çoğu yabancı şirket veya kişiye banka hesabı açmak istememektedir. Bu nedenle yabancılar için banka hesabı açmak zor olmaktadır.

Türk vatandaşı olunduğunda bankalardan kredi ve kredi kartı almak çok daha kolay olacaktır.

Devletin sağladığı Genel Sağlık Sigortasından faydalanılabilecektir. 

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Başvurusunda İstenilen Evraklar Nelerdir?

- İsteği belirten form dilekçe.

-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

-Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

-Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

-Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

-Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise -5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Mevcut sorununuzu sitemizde yer alan iletişim mailine ayrıntılı yazıp, iletişim bilgilerinizi bildirmeniz halinde sizinle irtibata geçilecektir.